O prioritate generală o constituie creşterea nivelului de trai prin veriga sa de bază creşterea economică care este parte componentă a politicilor publice. Cu atât mai mult lansarea şi continuitatea la nivel teritorial a acestor politici, implicarea factorilor locali şi a reprezentanţilor societăţii civile au devenit din ce în ce mai acute în procesul de elaborare şi realizare a programelor de dezvoltare economico-socială indiferent dacă resursele financiare sunt asigurate prin fonduri guvernamentale,  fonduri private interne, cofinanţări şi împrumuturi externe.

Pentru mediul rural, domeniul economic predominant este activitatea agricolă fapt subliniat în primul rând de modul de viaţă şi specificul evident al localităţilor componente şi în al doilea rând de ponderea populaţiei ocupate fizic în această activitate.

Orientarea populaţiei spre activităţi industriale s-a diminuat treptat după 1992 din motive independente de aceasta, şi orientarea spre îndeletniciri tradiţionale. Restrângerea drastică a activităţilor industriale, efectul reformei economice a dus la întoarcerea în localitate a forţei de muncă disponibilizate care s-a îndreptat spre acele profesii şi ocupaţii, servicii cerute de economia de piaţă.

             Concret la nivelul Comunei Valea Seacă activităţile şi preocupările economiei locale se prezintă la nivelul anului 2012 după cum urmează:

  • Activităţile agricole respectiv cultura plantelor şi creşterea animalelor;
  •  
  • Cultivarea terenurilor este caracteristică zonei colinare şi de luncă, Com. Valea Seacă deţinând  următoarea configuraţie :
Total fond funciar Teren agricol Teren arabil Suprafață pășune Suprafață fânețe Suprafață viticolă Suprafață pomicolă
         4 796 ha     2 649 ha     2 004 ha          364 ha             90 ha              227 ha              4 ha

Principalele culturi agricole practicate cu suprafeţe înregistrate până la această dată sunt :

– culturile cerealiere (păioase + porumb)

     – cultura cartofului, a legumelor şi legumunoaselor,

     – cultura plantelor tehnice  (rapiţă) 

– floarea soarelui   

Având în vedere dependenţa de factorul  natural şi în special de elementele  climatice cu risc (secetă, grindină, îngheţ la sol etc.) valorile medii multianuale ale producţieI agricole obţinute la hectar sunt următoarele:

– păioase     3 000 kg /ha

– porumb    2 000 kg/ha

– cartof      10 000 kg/ha

– legume     12 000 kg/ha

– legumioase 1 500 kg/ha

– floarea soarelui 1 500 kg/ha

  • Creşterea animalelor are la nivelul comunei o tradiţie cel puţin egală cu cea de cultivare a terenului. În acest context, practicarea acestei activităţi se reduce la sistemul gospodăresc cu efective minime pentru consum propriu iar principalele caracteristici numerice şi pe rase la începutul anului 2013  sunt:

– bovine din rasele „Brună”,”Metis”,”Hollstein”  927 capete

– porcine din rasele „Marele alb” şi „Bazna”         913 capete

– ovinele  – rasele „Ţurcană” şi „Karacul”            1011 capete

– caprine                                                                 742 capete

– cabaline  – lipsa unei rase pure                            205 capete

–  păsări                                                             11 980 capete

–  familii de albine                                                   440

           Furajarea animalelor se face în funcţie de sezon şi anotimp respectiv extensiv pe păşunile şi fâneţele naturale dar şi intensiv în perioada rece a anului, prin folosirea plantelor de nutreţ.

Ca urmare a diminuării activității industriale la nivelul centrelor urbane și a efectului reformei economice, parte din populația activă s-a întors în localitate, care s-a îndreptat spre ocupații și servicii cerute de economia de piață. În acest sens au apărut 22 IMM-uri, II (Întreprinderi Individuale) cu specific de activitate local și cu următoarea structură după modul de organizare:

  • SRL:  11
  • PF + AF: 11

         Acestea au ca obiect de activitate în cea mai mare parte comerțul cu amănuntul al diferitelor produse.

           Problemele cu care se confruntă agenții economici sunt lipsa de comunicare și informare în sensul că nu dețin informațiile necesare oportunităților de finanțare, deși au fost organizate întruniri “mese rotunde” pentru promovarea noilor direcții în obținerea finanțărilor.

            În cadrul activităţilor intreprindrilor mici şi mijlocii active IMM-uri, la nivelul unităţii teritoriale se înregistrează (la nivelul anului 2019 conform datelor din Anuarul Statistic al Județului Bacău următoarea situaţie :

            Principalii indicatori ai unităților locale :

  Numărul unităților locale Cifra de afaceri (mii lei RON) Numărul mediu de Salariați Investiții brute (mii lei RON) Investiții nete (mii lei RON)
Valea Seacă            22          173 350             156        5 392        4 593
       2013     2014    2015      2016      2017    2018
             
Numărul mediu al salariaților      109        86      105        132       208     113